İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1238

Anahtar Kelimeler:

İrritabl bağırsak sendromu, FODMAP diyet, yaşam kalitesi

Özet

Amaç: İrritabl bağırsak sendromu olan kadınlarda düşük FODMAP diyet tedavisinin (fermente oligosakkarit, disakkarit, monosakkarit ve polioller) İBS semptomlarına ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma, 26 kadın İBS hastası (20-49 yaş) üzerinde yürütülmüştür. Bireyler 6 hafta boyunca düşük FODMAP diyeti uygulamıştır. Çalışma başlangıcında üç günlük besin tüketim kaydı alınmış ve çalışma sonuna kadar her hafta üçer günlük besin tüketim kaydı (her birey için 21 gün) alınarak takip edilmiştir. Bireylere İBS Semptom Şiddet Skoru (İBS-SSS), İBS Yaşam Kalitesi Ölçeği (İBS-YK) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası (HADS) uygulanmıştır.

Bulgular: Bireylerin ortalama yaşı 33.1±8.8 yıldır. Günlük FODMAP (laktoz, oligosakkaritler, mannitol ve sorbitol) alım miktarı müdahale sonrasında anlamlı olarak azalmıştır (müdahale öncesi: 13.7±7.98 g, çalışma sonu: 6.7±2.56 g; p<0.05). Çalışma başlangıcında İBS-SSS, HADS anksiyete ve depresyon skoru ve İBS-YK puanlarının sırasıyla medyan değerlerinin 341 [182-475], 12 [3-19] ve 9.5 [0-18] ve 49.3 [5.9-87.5] olduğu, çalışma sonunda ise bu değerlerin sırasıyla 120 [0-375], 9 [0-16] ve 6 [1-13] ile 75.8 [21.3-100] olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre bireylerin İBS-SSS ve HADS skorlarının müdahale sonrası anlamlı olarak azaldığı, yaşam kalitesi skorlarının ise anlamlı olarak arttığı görülmüştür (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada düşük FODMAP diyetinin, İBS şiddetinin azaltılmasında ve bireylerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ustaoğlu T, Acar Tek N, Yıldırım AE. İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2019 [a.yer 23 Temmuz 2024];48(1):43-54. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1238

Sayı

Bölüm

Araştırma