Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1405

Anahtar Kelimeler:

Pişirme becerileri, yiyecek hazırlama becerileri, geçerlik, güvenirlik, ölçek adaptasyonu

Özet

Amaç: Bu çalışmada; orijinali İngilizce olan “Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri (PB ve YHB)” ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini değerlendirerek Türkçeye uyarlanmasının yapılması amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya 150 kadın, 150 erkek birey olmak üzere toplamda 300 kişi katılmıştır. Ölçek önce İngilizce’den Türkçe’ye daha sonra Türkçe’den İngilizce’ye çevrilip, orijinal ölçek ile karşılaştırılarak Türkçe uyarlaması tamamlanmıştır. PB ve YHB alt boyutundan oluşan bu ölçek toplamda 33 soru içermektedir.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 36.4±13.16 yıl olup, %49.3’ü lisans ve %5’i ise lisansüstü mezunudur. Çalışmada, Bartlett Küresellik Testi sonucuna göre maddeler arasında faktör analizi yapılabilecek yeterli düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir (χ2= 5928; p<0.0001). Açıklayıcı faktör analizi ile PB ve YHB ölçeğinin, orijinalinde belirtildiği şekilde iki faktör (boyut) altında toplandığı sonucuna varılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, PB ve YHB ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasının kabul edilebilir olduğu saptanmıştır. Ölçeğin, Cronbach’s Alfa İç Tutarlılık Katsayısı (α=0.954) yüksek düzeyde bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik analizleri sonuçlarına göre ölçek toplam puanının hem öncesi hem de sonrası arasındaki sınıf içi korelasyon katsayısı (ICCC) 0.73 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada, PB ve YHB ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi sonucunda Cronbach’s Alfa’ya göre çok yüksek derecede güvenilir olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-03

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Keleş G, Akçil Ok M. Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 03 Mart 2021 [a.yer 23 Temmuz 2024];49(1):26-35. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1405

Sayı

Bölüm

Araştırma