Genç Yetişkinlerin Beslenme Durumunun Sağlıklı Yeme İndeksi-2005 İle Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Rüveyda Esra Erçim Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Diyet kalite indeksi, sağlıklı yeme indeksi-2005

Özet

Amaç: Bu araştırma 19-35 yaş arasındaki bireylerin beslenme durumlarının sağlıklı yeme indeksi (Healthy Eating Index-HEI-2005) ile saptanması amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Çalışma, kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya Bingöl Üniversitesi’nde eğitim gören 19-35 yaş arasındaki gönüllü 498 üniversite öğrencisi (erkek= 230, %46.2, kadın= 268, %53.8) katılmıştır. Sorukağıdı ile öğrencilere ilişkin genel bilgiler, beslenme alışkanlıkları, 24 saatlik besin tüketim durumu saptanmış, antropometrik ölçümleri alınmış ve bireylerin HEI-2005 değerleri hesaplanmış, indeksle yaş ve cinsiyet ilişkisi incelenmiştir. HEI tam puanı 100’dür. Sağlıklı Yeme İndeksi skoru 80’nin üzerinde ise diyet “kaliteli”, 51-80 arasında ise diyet “geliştirilmeli” ve 51’in altında ise diyet “yetersiz” olarak tanımlanmaktadır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması erkeklerde 22.1±2.8, kadınlarda 21.7±3 yıldır. Ortalama beden kütle indeksi (BKİ) erkeklerde 23.1±2.7, kadınlarda 22.4±3.5 kg/m2 olarak bulunmuştur. Bireylerin %85.7’si 19-24 yaş grubundadır. Bireylerin %96.4’ü bekardır. Erkeklerin %48.7’si ve kadınların %79.9’u sigara kullanmaz iken, erkeklerin %42.6’sı ve kadınların %13.8’i halen sigara kullanmaktadır. Toplam HEİ-2005 puanı karşılaştırıldığında kadınların HEİ-2005 skorunun (57.1±6.7 puan) erkeklerden (54.0±6.3 puan) fazla olduğu görülmüştür (p<0.05). HEİ skoruna göre öğrencilerin çoğunluğunun (erkek= %72.6, kadın= %85.8) beslenme durumunun geliştirilmesi gereken düzeyde olduğu ancak ortalamalarına bakıldığında diyet kalitesinin yetersiz olduğu bulunmuştur. Sonuç: Üniversite öğrencileri, beslenme alışkanlıklarının düzenlenebileceği ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenebileceği bir gruptur. Öğrencilerde beslenme bilgisinin ve farkındalığının geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmeli, programlar ve politikalar oluşturulmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Erçim RE, Pekcan G. Genç Yetişkinlerin Beslenme Durumunun Sağlıklı Yeme İndeksi-2005 İle Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2014 [a.yer 23 Temmuz 2024];42(2):91-8. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/171

Sayı

Bölüm

Araştırma