Adölesan Futbolcularda Denetim Odağı Antropometrik Ölçümleri, Besin Alımını ve Diyet Kalitesini Etkiler mi?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1740

Anahtar Kelimeler:

Adölesan, antropometri, denetim odağı, diyet kalitesi, futbol

Özet

Amaç: Bu çalışma, adölesan futbolcularda denetim odağının antropometrik ölçümler, beslenme durumu ve diyet kalitesi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya 14-18 yaş arası 72 erkek futbolcu dahil edilmiştir. Sporcuların denetim odaklarını belirlemek için Rotter Denetim Odağı Ölçeği (RDOÖ) araştırmacı tarafından yüz yüze uygulanmıştır. Sporcuların beslenme durumlarını değerlendirmek için 3 günlük besin tüketim kayıtları toplanmıştır. Sporcuların diyet kalitesini değerlendirmek için Sağlıklı Yeme İndeksi-2015(SYİ-2015) kullanılmıştır.

Bulgular: Sporcuların RDOÖ puan ortalaması 10.28 ± 3.15 olarak belirlenmiştir. Sporcuların yaşları, toplam ağırlıkları, iskelet kası ağırlıkları ve beden kütle indeksi değerleri ile sporcuların “Denetim Odağı” puanları arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır (r: 0.268; p = 0.023; p <0.05). Toplam SYİ-2015 puanı ortalama 37,16±10,14 olup, sporcuların %90,3’ünün (n=65) diyet kalitesi “kötü”, %9,7’sinin (n=7) ise diyet kalitesi iyileştirilmesi gereken düzeydedir. Sporcuların toplam SYİ puanı ile RDOÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p> 0.05). Regresyon analizi, denetim odağının derecesini belirlemede bir faktör olarak iskelet kası ağırlığına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır (F = 5.756; p = 0.019; p <0.05).

Sonuç: Sporcuların denetim odağına ilişkin bulgular ilgi çekicidir ancak denetim odağının antropometrik ölçümler ve besin alımı ile ilişkisini belirleyebilecek daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Öneş E, Sağlam D. Adölesan Futbolcularda Denetim Odağı Antropometrik Ölçümleri, Besin Alımını ve Diyet Kalitesini Etkiler mi?. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Nisan 2023 [a.yer 23 Nisan 2024];51(1):61-8. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1740

Sayı

Bölüm

Araştırma