Uyku Kalitesi ile Yeme Bozuklukları Eğilimi Arasında Bir İlişki Var Mı?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1751

Anahtar Kelimeler:

Uyku kalitesi, yeme bozuklukları, duygusal yeme

Özet

Amaç: Kötü uyku kalitesi, yeme bozuklukları ve sağlıksız yeme davranışları riskinin artmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, uyku kalitesi ve yeme bozuklukları arasındaki potansiyel ilişkiyi araştırmaktır.

Bireyler ve Yöntem: Tanımlayıcı, gözlemsel ve kesitsel tipte olan bu araştırma, 18-25 yaş arası 357 (84 erkek; 273 kadın) üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Kronik ve psikiyatrik hastalık tanısı almış olmak, hamile ve emziren olmak, uyku düzenini etkileyen ilaçlar kullanmak, vardiyalı çalışanlar ve anketi doldurmamak dışlama kriterleri olarak belirlenmiştir. Anket, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI), Üç faktörlü yeme anketi (TFEQ-21), Rezzy Yeme Bozuklukları Ölçeği (REZZY), antropometrik ölçümler, demografik özellikler ve beslenme alışkanlıkları olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.

Bulgular: Kötü uyku kalitesi prevalansı %63 olarak bulunmuş ve cinsiyetler arasında uyku kalitesi açısından anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.769). Toplam TFEQ-21 (p=0.02), REZZY (p<0.001) puanları ile uyku kalitesi arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. Uyku kalitesi kötü olan öğrencilerde kontrolsüz yeme davranışı daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yaş, beden kütle indeksi (kg/m2) ve sigara kullanımının uyku kalitesinin anlamlı belirleyicileri olmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte, yeme bozukluğu davranışına eğilimi olan (olasılık oranı [OO]: 2.338, %95 güven aralığı [GA]: 1.444-3.785, p=0.001) ve duygusal yeme davranışı eğilimi olan (OO: 1.575, %95 GA: 1.022-2.427, p=0.040) bireylerde uyku kalitesinin düşük olması sonucunda yeme bozuklukları riskinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Uyku kalitesi kötü olan öğrencilerin, uyku kalitesi iyi olanlara göre daha yüksek düzeyde kontrolsüz yeme davranışı ve sağlıksız yeme tutumlarına sahip oldukları görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-09-06

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Çiftçi S, Kızıl M. Uyku Kalitesi ile Yeme Bozuklukları Eğilimi Arasında Bir İlişki Var Mı?. Bes Diy Derg [Internet]. 06 Eylül 2023 [a.yer 18 Haziran 2024];51(2):34-4. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1751

Sayı

Bölüm

Araştırma