Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2024.BDD.1832

Anahtar Kelimeler:

Adolesan beslenmesi, beden imajı, egzersiz, internet bağımlılığı

Özet

Amaç: Bu çalışma ortaokul ve lise öğrencilerinin internet bağımlılığı ve beslenme alışkanlıklarının bazı parametreler (beden kütle indeksi z-skoru, cinsiyet ve öğrenim durumu) ile ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte olan bu çalışma 2022-2023 eğitim öğretim dönemi içerisinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir ortaokul ve bir lisenin öğrencileri ile (n=300) yapılmıştır. Çalışmada sosyodemografik bilgileri içeren anket formuna ek olarak İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve Adölesanlar İçin Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği (ABAÖ) kullanılmıştır. ABAÖ beden imajı algısı, dış faktörler, beslenme ve egzersiz alt boyutlarından oluşurken; İBÖ ise toplam puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Bulgular: Çalışmada fazla kilolu ve obez öğrencilerin beden imajı algısı puanı, zayıf ve normal kilolu öğrencilerin beden imajı algısı puanlarından düşük bulunmuştur (p<0.001). Normal kilolu öğrencilerin dış faktörler puanı zayıf ve obez öğrencilerden düşük bulunmuştur (p=0.023). Normal kilolu öğrencilerin beslenme puanı fazla kilolu öğrencilerden düşük bulunmuştur (p=0.049). Erkek öğrencilerin ABAÖ toplam puanı ile dış faktörler puanı kız öğrencilerin puanlarından yüksek bulunmuştur (p=0.038; p=0.001). Lise öğrencilerinin İBÖ toplam puanı ile beden imajı algısı puanı ortaokul öğrencilerinden yüksek (p<0.05); dış faktörler, beslenme ve egzersiz puanları ise düşük bulunmuştur (p<0.05). Çalışmada İBÖ toplam puanı ile ABAÖ toplam (r=-0.371, p<0.001), beden imajı algısı (r=-0.201, p<0.001), beslenme (r=-0.224, p<0.001) ve egzersiz (r=-0.162, p=0.005) puanları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki; dış faktörler (r=-0.402, p<0.001) puanı arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki gözlenmiştir.
Sonuç: Adölesan dönemde artan bir internet kullanımı söz konusudur. İnternet bağımlılığı beden imajı, dış faktörler, beslenme ve egzersiz durumlarını etkilemektedir. Bu nedenle internet kullanımının azaltılması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Selen H, Koç Şeyma. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Nisan 2024 [a.yer 18 Haziran 2024];52(1):58-67. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1832

Sayı

Bölüm

Araştırma