Çölyaklı Çocuklara Yapılan Kısa ve Uzun Aralıklı Beslenme Eğitiminin Antropometrik Ölçümler ve Hastalık Bulguları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Özden Özgür Diyetta, Ankara, Türkiye
  • Perihan Arslan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Aysel Yüce Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Glutensiz diyet, çölyak, beslenme eğitimi

Özet

Amaç: Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü’nde izlenen 7-17 yaş arası toplam 29 çölyak hastasına verilen kısa (15 günde bir) ve uzun aralıklı (3 ayda bir) beslenme eğitiminin, hastaların antropometrik ölçümlerine ve klinik bulgularına etkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Dr. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesi’nde biyopsi sonucunda çölyak hastalığı tanısı konmuş 14 çocuğa kısa aralıklı beslenme eğitimi (KABE-15 gün ara ile) ve 15 çocuğa uzun aralıklı beslenme eğitimi (UABE-3 ayda bir) verilmiş ve bu eğitimlerin antropometrik ölçümlere, klinik bulgulara, hemoglobin düzeylerine ve serolojik testlerden anti-endomisyum antikor (EMA) varlığı üzerine etkisi, başlangıç, 3. ay ve 6. aylarda incelenmiştir. Bulgular: On-13 yaş grubunda hem kısa aralıklı beslenme eğitimi (KABE) alan hastalarda hem de uzun aralıklı beslenme eğitimi (UABE) alan hastalarda ilk üç ayın sonunda vücut ağırlığında artış görülse de, KABE alan hastaların vücut ağırlığında gerçekleşen artış, UABE alan hastalarınkine göre önemli bulunmuştur (p=0.045). Yaşa göre boy uzunluğu persentil değerlerine bakıldığında KABE alan grupta başlangıçta <3. persentildeki hasta oranı %50’den araştırma sonunda %28.6’ya (%21.4 değişim) azalırken, UABE alan grupta boy uzunluğu, <3. persentildeki hasta oranı %60’dan %46.6’ya (%13.4 değişim) azalmıştır. Üst orta kol çevresi (ÜOKÇ)’deki artışların 7-9 yaş grubu KABE alan hasta oranında önemli olduğu gözlenmiştir (p=0.040). Başlangıçta var olan 18 klinik şikayetten 9’unun (%50) KABE alan hastaların tamamında (%100) görülmediği öğrenilmiştir. UABE alan hasta grubunda ise klinik bulgulardan sadece 2 (%11.1) şikayetin tamamen (%100) kaybolduğu öğrenilmiştir. KABE alan grupta UABE alan gruba göre 6 ay sonunda anti-endomisyum antikor (EMA)’un negatif olma oranı önemli bulunmuştur (p=0.012). Sonuç: Yeterli ve dengeli beslenme eğitimi ile yaşam boyu bu hastalığa sahip olan çölyaklı çocuk ve adolesanların sağlıklı yaşıtlarını yakalamaları ve klinik yakınmaların görülme sıklığının azalması ile yaşam kalitelerinin artması sağlanabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Özgür Özden, Arslan P, Yüce A. Çölyaklı Çocuklara Yapılan Kısa ve Uzun Aralıklı Beslenme Eğitiminin Antropometrik Ölçümler ve Hastalık Bulguları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2013 [a.yer 23 Temmuz 2024];41(2):107-14. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/213

Sayı

Bölüm

Araştırma