Gebe Diyabetlilere Uygulanan Beslenme Ve İnsülin Tedavisinin Anne Ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Perihan Arslan Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Tamer Mungan GATA , Klinik Biyokimya
  • Şeref Akman GATA , Klinik Biyokimya

Anahtar Kelimeler:

GDM, tıbbi beslenme tedavisi

Özet

Bu araştırmada Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kad ın H a s ta n e si'n e başvuran Dünya Sağlık Örgütü'nce önerilen 50 g'lık oral glukoz yü k lemesi sonucu 1. saat kan glukozu >140 mg/dL olan ve 100 g 'lık oral glukoz tolerans testine (OGTT) göre (1. 2. 3. saat) en az iki kan glukoz değeri yüksek çıkmış (>180, >155, > 140 mg/dL), ya şla rı 20-46 y ıl arasında değişen (ortalama 30.4±5.41 yıl) 55 gestasyonel diabetes mellituslu (GDM) birey (23-35 hafta) gebelikleri süresince izlenmişlerdir. Gebelik öncesi (GÖ) kadınların % 56.4'ü şişman (hafif orta, ağır), % 43.6'sı norma l beden kü tle in d e k si (BKI) d eğerlerinde olduğu öğrenilmiştir. İzlemin ilk haftalarında (24-28 hafta) ağırlık kazanan birey sayısı az iken (% 3.7), sonraki haftalarda fetusun büyümesi ve maternal gelişmeye bağlı olarak ağırlık kazanan g eb e oranı a r tm ış tır (37-38 haftada % 37). G D M 'lile r in g e b e lik so n u n a ka d a r a ğ ır lık kazanım ortalamaları 10.8±4.6 kg ’dır. Gebelere diyabet ve uygulayacakları beslenme programlarına ilişkin eğitim verilmiş (ort. 42.5±27.0 dk) ve beslenme tedavisine uyum aylık kontroller ile izlenmiştir. Gebelerin diyabet tanısı konmadan önceki beslenme durumları ile tanı konduktan sonra izlem esnasında önerilen değerlerin ortalaması ile kıyaslandığında bitkisel kaynaklı protein, karbonhidrat, çoklu doymamış yağ asitleri ve E vitamini alımlarının çalışma öncesine göre daha az (p<0.05), toplam protein, hayvansal kaynaklı protein, doymuş yağ asitleri, tekli doymamış yağ asitleri, kolesterol, A, Bl, B2, B6 vitaminleri, fo lik asit, C vitamini, sodyum, potasyum, fosfor, diyet lifi ve çözünmez lif alımlarının çalışma öncesine göre daha fa zla (p <0.05) olduğu bulunmuştur Tanı anında HbAlc düzeyi normalin üzerinde o lanların oranı (% 14.3), g e b e lik sonunda % 33.3'e yükselmiştir (p<0.05). Normal HbAlc düzeyine sahip olan gebelerin (% 66.7) bir kısmında izlem dönemlerinde artış/azalış olmuşsa da bu d eğ işiklikler normal s ın ır la r içinde kalmıştır (ortalama % 5.09±0.46'dan, % 5.52±0.46'ya). îzlem esnasında başlangıçta hastanede daha sonra evde glukometre ile yapılan açlık kan glukozu ölçümünden 105 mg/dL çıkanların oranı % 95.1, tokluk 2. saat kan glukozu ölçümünden 120 mg/dL çıkanların oranı % 82.6 olmuştur. Gebelikleri süresince beslenme durumları izlem edilen GDM'li kadınlardan doğan bebeklerin klinik özellikleri ve antropometrik ölçümleri normal bulunmuştur. Bu araştırmada iyi bir beslenme takibi ile GDM tanısı konmuş gebelerin açlık ve tokluk kan g lukozlarında önemli azalmalar olmuş, normal kan glukozuna sahip kadınların oranı artmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2007-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Özel HG, Arslan P, Mungan T, Akman Şeref. Gebe Diyabetlilere Uygulanan Beslenme Ve İnsülin Tedavisinin Anne Ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ocak 2007 [a.yer 23 Temmuz 2024];35(1):17-30. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/383

Sayı

Bölüm

Makale