Büyüme Ve Gelişme Geriliği Olan Kistik Fibrozisli Hastalarda Gastrostomi İle Verilen Beslenme Desteğinin Biyokimyasal Ve Antropometrik Parametrelere Etkisi

Yazarlar

  • Makbule Gezmen Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülden Köksal Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Bölümü
  • Deniz Doğru Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Bölümü
  • Arbay Özden Çiftçi Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik Cerrahi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Kistik fıbrozis, malnutrisyon, enteral beslenme, gastrostomi

Özet

Bu ç a lışm a H a c e tte p e Ü n iv e r s ite s i îh sa ıı Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Göğüs Hastalıkları, Pediatrik Cerrahi ile Beslenme ve Diy e te tik Bölümü'nün işbirliğiyle Eylül 2001- Mayıs 2003 tarihleri arasında Hacettepe Üniversite si İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde y a p ılm ış tır . P e d ia tr ik Göğüs H a s ta lık la r ı Bölümü'ne başvuran, son 6 ayda yeterli ağırlık kazanımı olmayan malnutrisyonlu kistik fıbrozisli hastalar üzerinde çalışma planlanmıştır. Çalışmaya katılan 4 hastaya 5 ay süre ile yüksek enerj i ve ya ğ içeren diyetle, gündüz ağızdan ve gece gastrostomi yolu ile beslenme desteği sağlanıp p a n k r e a tik enzim ted a v is i v e rilmiş ve takip edilmiştir. Araştırma başında ve sonunda hastalarda antropometrik ölçümler ve biyokimyasal ö lçüm le re bakılmış, solunum fo n k s iy o n testi yapılmıştır. Haftada bir kez 24 saatlik besin tüketim k a y d ı a lınm ış tır . A ra ş tırm a so n u n d a antropometrik ölçümlerden vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve üst orta kol çevresinde (ÜOKÇ), biyokimyasal ölçümlerde ise hemoglobin, hematokrit ve albumin düzeylerinde istatistiksel açıdan önemli artış (p<0.10) ve Serum Glutamik O k s a lo a s e tik T ra n s fe ra z (SGOT), Serum G lu tam ik P irü v ik Transferaz (SGPT) d üzeylerinde istatistiksel açıdan önemli azalma gözlenmiştir (p<0.10). Solunum fonksiyon testi yapılan hastalarda klinikte olumlu gelişme gözlenirken, 1. saniyedeki zorlu ekspratuar volüm (FEVİ), zorlu vital kapasite (FVC) ve zorlu ekspratuar akım (FEF25-75) değerlerinde istatistiksel açıdan önemli değişiklik saptanmamıştır (p>0.10). Bu ça lışm a so n u cu n d a ; m a ln u tr is y o n lu ve büyüme-gelişme geriliği saptanan kistik fıbrozisli hastalarda gastrostomi ile beslenme desteğinin hastaların klinik ve biyokimyasal bulgularına olumlu etkide bulunduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2007-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Gezmen M, Köksal G, Özçelik U, Doğru D, Çiftçi A Özden. Büyüme Ve Gelişme Geriliği Olan Kistik Fibrozisli Hastalarda Gastrostomi İle Verilen Beslenme Desteğinin Biyokimyasal Ve Antropometrik Parametrelere Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ocak 2007 [a.yer 23 Temmuz 2024];35(1):31-40. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/384

Sayı

Bölüm

Makale