Yaşlı Beslenmesi Mevcut Durum Tespiti

Yazarlar

  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Yaşlı, beslenme durumu, besin öğesi tüketimi

Özet

Bu derleme yazıda, yaşlı beslenmesi ve beslenme durumunun saptanması konusundaki çalışmalar özetlenmiştir. Enerji, protein, tiamin, riboflavin, A v itamini, kalsiyum ve demir g ib i bazı besin öğeleri ya şlıla r tarafından yaygın olarak yetersiz tüketilmektedir. Gerek ev koşullarında gerekse kurum ortamındaki yaşlılarda sabah kahvaltısı g e n e llik le a tla n a n öğündür. M a ln ü tr is y o n lu yaşlılara; ev koşullarında, kurumda ve hastane ortamında rastlanabilmektedir. Beslenme durum değerlendirmesine yö n e lik yapılan çalışmaların sonuçları, kullanılan yöntemlerin fa rk lı olması n e d e n iy le g e n e l s o n u ç la r ın ç ık a r ılm a s ın ı g ü ç le ştirm e k ted ir. M ev cu t ça lışma la r y a şlıla r için, temel besin ve beslenme politikaları ve programlarının geliştirilmesini, besin ve beslenme rehberinin hazırlanmasını sağlayacak düzeyde geniş çaplı değildir. Ulusal düzeyde yaşlı beslenmesi ve sağlık durumunun saptanmasına yönelik geniş çağlı bir araştırmanın gerçekleştirilmesi; y a ş lıla rd a sa ğ lık lı yaşam, doğru beslenme ve yeme alışkanlıkları konusunda bilgi edinilmesini ve bu konuda önlemlerin alınmasını ve bu konularda y a ş lı eğitiminin yapılabilmesini sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2007-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Rakıcıoğlu N. Yaşlı Beslenmesi Mevcut Durum Tespiti. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ocak 2007 [a.yer 23 Temmuz 2024];35(1):47-52. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/386

Sayı

Bölüm

Makale