Obez Çocuk ve Adölesanlarda Düzenli Süt Tüketimi ile İnsülin Direnci Arasındaki Ters İlişki

Yazarlar

  • Zeynep Caferoğlu Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Nihal Hatipoğlu Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri

Anahtar Kelimeler:

Süt tüketimi, insülin direnci, obezite, çocuk, adölesan

Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı, obez çocuk ve adölesanlarda düzenli süt tüketimi ile insülin direnci arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bireyler ve Yöntem: Araştırmaya 6-17 yaş aralığındaki 136 obez birey dahil edilmiştir. Süt tüketim sıklığı, besin tüketim sıklığı anketi ile değerlendirilmiş ve haftada beş defa ya da daha fazla tüketim “düzenli” olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, potansiyel karıştırıcı etmen olabileceği düşünülen bireylerin fiziksel aktivite durumu ve günlük enerji alımı belirlenmiştir. İnsülin direncini değerlendirmek için, açlık glukoz ve insülin düzeyleri ile hesaplanan Homeostatik Model İnsülin Direnci Değerlendirmesi (HOMA-IR) skoru kullanılmıştır. Düzenli süt tüketimi ile insülin direnci arasındaki ilişki, potansiyel karıştırıcı etmenler için düzeltme yapılarak ikili lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 11.54±2.84 yıl olan katılımcıların %40.4’ü erkek ve %59.6’sı kızdır. Düzenli süt tüketen (≥5 kez/hafta) bireylerin açlık insülin düzeyinin ve HOMA-IR skorlarının, tüketmeyenlere göre daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). İnsülin direnci olan ve olmayan bireylerin günlük enerji ve besin ögesi alımları benzer bulunmuştur (p>0.05). Oluşturulan ikili lojistik regresyon modellerinde, süt tüketiminin insülin direncini negatif yönde ve istatistiksel açıdan önemli düzeyde etkilediği gösterilmiştir. Yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite ve günlük enerji alımı gibi potansiyel karıştırıcı etmenler için düzeltme yapıldığında, düzenli süt tüketiminin obez çocuk ve adölesanlarda insülin direnci gelişme riskini %60.3 (%95 Güven Aralığı: 0.181-0.869) oranında azalttığı (p=0.021) belirlenmiştir. Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, obez çocuk ve adölesanlar tarafından düzenli süt tüketiminin düşük insülin direnci ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-06-18

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Caferoğlu Z, Hatipoğlu N. Obez Çocuk ve Adölesanlarda Düzenli Süt Tüketimi ile İnsülin Direnci Arasındaki Ters İlişki. Bes Diy Derg [Internet]. 18 Haziran 2018 [a.yer 23 Temmuz 2024];45(1):12-9. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/6

Sayı

Bölüm

Araştırma