Bazal-Bolus İnsülin Tedavisi Kullanan Tip 2 Diyabetlilerin Kan Şekeri Ölçüm Yönetimi ve Uyumun Önündeki Engeller

Yazarlar

  • Selda Çelik Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
  • Meral Kelleci Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas
  • İlhan Satman İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

Tip 2 diyabet, bazal bolus insülin tedavisi, kan şekeri ölçümü

Özet

Amaç: Bu çalışma bazal-bolus insülin tedavisi kullanan tip 2 diyabetlilerin kan şekeri ölçüm yönetimi ve uyum sağlamalarının önündeki engelleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya HbA1c değeri ≥%7.5 olan, en az 1 yıldır insülin kullanan, çalışmaya katılmaya istekli 23 tip 2 diyabetli dahil edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 35-40 dk süren derinlemesine görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler Collaizzi’nin veri analiz yöntemine göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların %56.5’i erkek, %73.9’u evli olup yaş ortalaması 61±6 yıl, hastalık süresi 15±6 yıl ve HbA1c ortalaması %9.5±1.4’dür. Çalışmada 5 ana tema 9 alt tema belirlenmiştir. Temalar (1) yaşam biçimi ile ilgili sorunlar, (2) Diyabet ve kan glukoz düzeyini izlemek ile ilgili bilgi yetersizliği, (3) Motivasyon yetersizliği, (4) Sağlık ekibi ile paylaşımlar/ sorunlar, (5) Ölçüm aletlerini yanlış kullanmadır. Sonuç: Çalışmada hastaların kan şekeri ölçümünü istenen şekilde yapmadıkları ve yaşam biçimi haline getiremedikleri görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-06-18

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Çelik S, Kelleci M, Satman İlhan. Bazal-Bolus İnsülin Tedavisi Kullanan Tip 2 Diyabetlilerin Kan Şekeri Ölçüm Yönetimi ve Uyumun Önündeki Engeller. Bes Diy Derg [Internet]. 18 Haziran 2018 [a.yer 23 Temmuz 2024];45(1):20-7. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/7

Sayı

Bölüm

Araştırma